Zonnepark Nude

Het project

We zitten als land midden in een energietransitie waarbij we steeds meer van fossiele energie naar duurzaam opgewekte energie overgaan. Daarbij is het wel van belang dat de directe omgeving inspraak en profijt heeft. Door middel van projectparticipatie wil Energie Coöperatie Rhenen bewoners en bedrijven uit Rhenen en omgeving invloed geven op de ontwikkeling, ecologische inpassing, bouw, exploitatie en het rendement van energieprojecten: meedoen, meedenken & mee-delen.

Een van de initiatieven die wij zijn gestart is de ontwikkeling van Zonnepark Nude. Dit project doen we samen met Solarfields, ontwikkelaar en producent van duurzame energie. Het zonnepark en de locatie vallen binnen de duurzaamheidsplannen van gemeente Rhenen. Een belangrijke voorwaarde voor zowel de gemeente als voor onszelf is proces- en financiële participatie van de lokale samenleving. Op deze pagina vind je meer informatie en kan je je aanmelden zodat we samen die stap zetten richting een duurzame toekomst.

De locatie

Het plangebied ligt in het buitengebied ten oosten van Rhenen, tussen de N225 en de Afweg. Het plangebied is 29,7 ha groot. We kunnen een zonnepark realiseren met potentieel een opgesteld vermogen van 42 MWp. Het zonnepark zal in die situatie naar verwachting 39.500 MWh per jaar aan duurzame stroom kunnen produceren. Het daadwerkelijk opgesteld vermogen zal nader vastgesteld worden na gesprekken met stakeholders.

Participatie

De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leven van de aanwonenden. Energie Coöperatie Rhenen wil graag door middel van proces- en financiële participatie betrokkenen invloed geven zodat zij actief deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van hun omgeving en daarmee ook de energietransitie. Financiële participatie levert rendement op een investering op en waar mogelijk ook lokale werkgelegenheid. Door participatie zo in te richten waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om mee te praten, realiseren wij zonneparken die meerwaarde creëren voor de leefomgeving.

Koppelkansen

We willen verder kijken dan alleen het realiseren van een zonnepark. Want hoe mooi zou het zijn als ook de daken van omwonenden/omliggende bedrijven, mee kunnen profiteren door middel van koppelkansen. Want ook het inzetten van (bedrijfs)daken voor de opwek van duurzame energie is belangrijk! Het is niet voldoende om de lokale duurzaamheids-doelstellingen te halen maar we kunnen elkaar versterken op het gebied van netinpassing, bouw en beheer. Ook kleinere stappen brengen je verder.

50 / 50

Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields willen gezamenlijk het ontwikkelingstraject verder uitwerken. Uitgangspunt is dat beide partijen voor 50% eigenaar zijn van het project. Voor project Zonnepark Nude gaan we dus voor 50% eigendom door de lokale omgeving. We nodigen daarom ook alle Rhenenaren (zowel inwoners als bedrijven) uit om mee te doen zodat we dat streven ook echt kunnen halen. Naast financiële participatie wordt er geluisterd naar jouw ideeën en meningen ten aanzien van de inrichting en ecologische inpassing. Een mooie kans om actief deel te nemen aan de verduurzaming van je eigen omgeving!

Verloop

De keukentafelgesprekken zijn inmiddels gevoerd met de aanwonenden, binnenkort zullen er bijeenkomsten worden gehouden voor de aan- en omwonenden. De lokale samenleving zal daarna betrokken worden, data en info volgen later. De afbeelding hieronder laat het participatieverloop zien en wat er op de bijeenkomsten ter sprake zal komen:

Nadat, in een later stadium, de omgevingsvergunning is vastgesteld, komt er ook de mogelijkheid om financieel deel te nemen. Bij de financiële participatie willen we gaan voor een eerlijke verdeling, zodat iedereen de kans krijgt om het eigen verbruik te compenseren. Op dit moment kunnen we nog niet precies melden hoe de financiële participatie vorm krijgt. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. De leden van Energie Coöperatie Rhenen denken daarover mee. Heb je belangstelling om in een later stadium te investeren, dan kun je dat aangeven op het aanmeldformulier.

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving. Als het project daadwerkelijk zover is dat er financieel deelgenomen kan worden, ontvang je daarover informatie.  Uiteindelijk ontvang je een deelnemersovereenkomst en factuur. De inschrijving is definitief als je de overeenkomst hebt getekend én de factuur betaald hebt.

Nieuwsberichten Zonnepark Nude

Hoever zijn we...

Omgevingsgesprekken
Principeverzoek aanvragen
Betrekken samenleving
Landschappelijke inpassing
Ontwerp en tech. onderzoek
Omgevingsvergunning aanvragen
SDE++ subsidie aanvragen
Werving en financiering
Aanbesteding
Realisatie
In gebruik name!