In mei 2021 is het principeverzoek voor initiatief Zonnepark Remmerden ingediend bij de gemeente Rhenen. Bij een principeverzoek toetst de gemeente het plan aan lokaal-, provinciaal- en rijksbeleid. De gemeente is voor het afhandelen hiervan niet aan een wettelijke termijn gebonden. Op het principeverzoek volgt een principe-uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Die uitspraak kan zijn: positief, neutraal, nog aanpassingen gewenst of niet realiseerbaar. Omdat een principe-uitspraak geen formeel besluit is, is bezwaar of beroep niet mogelijk. Een positieve reactie op het principeverzoek geeft geen garantie voor een goedgekeurde omgevingsvergunning. Maar het is wel een mooi uitgangspunt voor een goed vervolg van het proces.

Dinsdag 2 november 2021 heeft het college van Rhenen aangegeven positief tegenover het principeverzoek Zonnepark Remmerden te staan. Daar zijn we, als initiatiefnemers, uiteraard blij mee! De eerste stappen waren al gezet door het informeren van en bijeenkomsten te organiseren voor de direct omwonenden. Met deze goedkeuring van het principeverzoek kunnen we verder en willen we de omwonenden blijven uitnodigen mee te denken bij het initiatief. Ook gaan we de lokale samenleving betrekken, zie onderstaande afbeelding van het participatieproces. Wanneer deze bijeenkomsten plaats zullen vinden, zal nog bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd gaan we met stakeholders als gemeente, provincie en natuurverenigingen in gesprek, er zijn nogal wat stappen te zetten. Bij het vervolg van het proces blijven we gaan voor gesprek, inspraak en meedenken. Om gezamenlijk te zoeken naar een balans tussen landschappelijke en ecologische inpassing, opwek en omgevingswensen.